Rất nhiều người có lề thói khi nồi cơm cạn nước được một lúc thì […]